ติดต่อรพ.

หมายเลขโทรศัพท์ :

โรงพยาบาลชุมชนเกาะคา โทรศัพท์ 0-5428-1393
โรงพยาบาลชุมชนงาว โทรศัพท์ 0-5432-9504
โรงพยาบาลชุมชนแจ้ห่ม โทรศัพท์ 0-5427-1005
โรงพยาบาลชุมชนเถิน โทรศัพท์ 0-5429-2017
โรงพยาบาลชุมชนเมืองปาน โทรศัพท์ 0-5427-6020
โรงพยาบาลชุมชนแม่ทะ โทรศัพท์ 0-5428-9184
โรงพยาบาลชุมชนแม่พริก โทรศัพท์ 0-5429-9324
โรงพยาบาลชุมชนแม่เมาะ โทรศัพท์ 0-5422-6104
โรงพยาบาลชุมชนวังเหนือ โทรศัพท์ 0-5427-9100
โรงพยาบาลชุมชนสบปราบ โทรศัพท์ 0-5429-6085
โรงพยาบาลชุมชนเสริมงาม โทรศัพท์ 0-5428-6118
โรงพยาบาลชุมชนห้างฉัตร โทรศัพท์ 0-5426-9506
โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง โทรศัพท์ 0-5422-3623 , 0-5422-3627