รพ.เถิน

บัญชียารพ.เถิน ปีงบประมาณ 2562 

ณ วันที่ 2 พ.ย. 2561

วิธีค้นชื่อยาอย่างเร็ว Computer : กดปุ่ม Ctrl + ปุ่ม F  , Android Phone : กดปุ่มสามจุดที่มุมขวาบน  เลือก “ค้นหาในเว็บ” จากนั้นพิมพ์ชื่อยา

1 0.9% NSS LVP 1000 ml
2 0.9% NSS LVP 100 ml
3 0.9% NSS LVP 100x5ml
4 10 % DEXTROSE IN  1/2 NSS LVP 1000 ml
5 10 % DEXTROSE IN WATER LVP 1000 ml
6 5 % DEXTROSE IN  1/2 NSS LVP 1000 ml
7 5 % DEXTROSE IN  1/3 NSS LVP 1000 ml
8 5 % DEXTROSE IN  1/5 NSS LVP 1000 ml
9 5 % DEXTROSE IN NSS LVP 1000 ml
10 5 % DEXTROSE IN WATER LVP 500 ml
11 5 % DEXTROSE IN WATER LVP 100 ml
12 50 % GLUCOSE INJ. 50 ml
13 ACETAR LVP 1000 ml
14 ACETYLCYSTEINE INJ. 100  mg/ml 25X3 ml
15 ACYCLOVIR TAB. 200 mg 10×10’s
16 ADENOSINE INJ 3 mg/ml 6 x 2 ml
17 ALBENDAZOLE TAB. 200 mg 10×10’s
18 ALBENDAZOLE SUSP. 100mg/5ml 20 ml
19 ALCOHOL SOL. 70 % 450 ml
20 ALCOHOL SOL. 70 % 60 ml
21 ALCOHOL SOL. 95% 18L
22 ALFUZOSIN TAB 10 mg 30’s
23 ALLOPURINOL TAB. 100 mg 50×10’s
24 ALPRAZOLAM TAB. 0.5 mg 10X10’S
25 Amikacin inj 500 mg vial
26 AMILORIDE+HCTZ TAB 5+50 mg 50×10’s
27 AMIODARONE TAB 200 mg 10×10’s
28 AMIODARONE   HCL INJ 150 mg/3ml 3 ml
29 AMITRIPTYLINE TAB. 25 mg 500’s
30 AMITRIPTYLINE TAB. 10 mg 500’s
31 AMLODIPINE TAB 5 mg 10×10’s
32 AMMONIA SPIRIT 450 ml
33 AMOXYCILLIN CAP. 500 mg 50×10’s
34 AMOXYCILLIN SYR. 125 mg/5 ml 60 ml
35 AMOXYCILLIN+CLAVULANIC ACID TAB. 625mg 100’s(Foil)
36 AMOXYCILLIN+CLAVULANIC ACID INJ 1.2 g vial
37 AMOXYCILLIN+CLAVULANIC ACID SYR 457mg/5ml 60 ml
38 AMPHOTERICIN-B INJ. 50 mg 1 vials
39 AMPICILLIN SODIUM INJ. 1 g vial
40 Antacid SUSP. 240ml
41 ARTESUNATE INJ 60 mg 1 ml
42 ARTESUNATE TAB 50 mg 12’s
43 ASCORBIC ACID (VITAMIN C) TAB. 100 mg 1000’s
44 ASPIRIN enteric coated TAB. 81 mg 100×10 ‘s
45 ASPIRIN enteric coated TAB. 325 mg 500’s
46 ATENOLOL TAB. 50 mg 50×10’s
47 Atorvastatin tab 40 mg 30’s
48 ATROPINE SULFATE INJ. 0.6 mg/ml 1 ml
49 AZATHIOPRINE TAB 50 MG 10×10’s
50 Azithromycin CAP. 250 mg 60’s
51 BACLOFEN TAB. 10 mg 20×10
52 BENZATHINE PENICILLIN G INJ. 1.2 MU
53 Benzbromarone tab 100 mg 100’s
54 BENZHEXOL( TRIHEXYPHENIDYL HCl ) TAB. 2 mg 1000’s
55 BENZYL BENZOATE LOT. 25 % 60 ml
56 Beradual MDI. 0.02 mg+0.05 mg/dose 200 MD
57 Beradual SOL. 0.5mg+1.25mg 21×4 ml Nebule
58 Beradual SOL. 0.5mg+1.25mg 20ml Nebule
59 Betahistine mesilate tab 12 mg 10×10’s
60 BETAMETHASONE VALERATE CR. 0.1 % 5 g
61 BROMOCRIPTINE TAB. 2.5 mg 30’S
62 BUDESONIDE MDI. 200 mcg
63 BUPIVACAINE HCl INJ. 0.5 %  4 ml
64 BUPIVACAINE HCl INJ. 0.5 % 20 ml
65 CALAMINE LOT. 60 ml
66 Calciferol(Vit.D2) CAP 20000IU 500
67 Calcitriol(Vit.D3) cap 100
68 CALCIUM  GLUCONATE INJ. 10 % W/V 10 ml
69 CALCIUM CARBONATE TAB. 600 mg 100×10’s(blister)
70 CALCIUM POLYSTYRENE SULFONATE POWDER 5 g
71 CAPTOPRIL TAB 25 mg 10×10’s
72 CARBAMAZEPINE TAB. 200 mg 50 X10 ‘S
73 CARMINATIVE MIXT. 180 ml
74 Carvedilol TAB 12.5 mg 10×10’s
75 CEFAZOLIN SODIUM INJ. 1 g vial
76 CEFIXIME CAP. 100 mg 10X10’S
77 Cefotaxime INJ 1 G 1
78 Cefoxitin inj 1 G 1
79 CEFTAZIDIME INJ 1 g vial
80 CEFTRIAXONE INJ. 1 g vial
81 CEPHALEXIN CAP. 500 mg 10×10’S
82 CHARCOAL PWD 5g 25
83 CHLORAMPHENICOL EAR DROP SOL. 1 % 10 ml
84 CHLORHEXIDINE (HIBISCRUB) SOL. 4 % 5 l
85 Chlorhexidine 0.12%(C-20) SOL 0.12% 60ml
86 CHLORHEXIDINE OB CREAM CR. 1 % 100 g
87 CHLOROQUINE PHOSPHATE TAB. 250  mg Base 1000’s
88 CHLOROXYLENOL,NaCL,Alcohol(SMW) SOL. 95 ml
89 CHLORPHENIRAMINE MALEATE INJ. 10 mg/ml 1ml
90 CHLORPROMAZINE TAB. 25 mg 1000’s
91 CHLORPROMAZINE TAB. 100 mg 500’s
92 ciprofloxacin INJ 400 mg 1 vials
93 ciprofloxacin tab 250 mg 10×10’s
94 Cisatracurium besylate inj 2 mg/ml 5 ml
95 Clean care gel SOL 450 g
96 CLINDAMYCIN INJ 1 vials
97 CLINDAMYCIN CAP. 300 mg 10×10’s
98 CLOBETASOL PROPIONATE CR. 5 g
99 CLONAZEPAM TAB. 0.5 mg 50×10’s
100 CLONAZEPAM TAB. 2 mg 50×10’s
101 CLOPIDOGREL BISULFATE TAB 75 mg 10×10 ‘s
102 CLOTRIMAZOLE CR. 1 % 15 g
103 CLOTRIMAZOLE  TROCHE TAB. 10 mg 30×10’s
104 CLOTRIMAZOLE  VAGINAL EXT. TAB. 0.1mg 6’s
105 CLOXACILLIN SODIUM INJ. 1 g 1 vials
106 CLOZAPINE TAB. 25 mg 50×10’s
107 CLOZAPINE TAB. 100 mg 50×10’s
108 COAL TAR SHP. 120 ml
109 COLCHICINE TAB. 0.6 mg 50×10’s(foil)
110 Colistimethate inj 150 mg vial
111 CONJUGATED ESTROGEN(PREMARIN) TAB. 0.625 mg 10×10’s
112 CO-TRIMOXAZOLE TAB. 400+80 mg 50×10’s
113 CO-TRIMOXAZOLE SUSP. 200+40 mg/5 ml 60 ml
114 CPM SYR. 2.5 mg/5 ml 60 ml
115 CPM TAB. 4 mg 1000’s
116 CYPROHEPTADINE TAB. 4 mg 1000’s
117 DAPSONE TAB. 100 mg 100’s
118 deferiprone tab 500 mg 100’s
119 DEFEROXAMINE INJ 500 mg 10 vials
120 Dexa+CPC+THZ sol 0.1+0.5+0.025 %
121 DEXAMETHASONE INJ. 4 mg/ml 1 ml
122 DEXTRAN 40 in NSS LVP 500 ml 1
123 DEXTROMETHOPHAN HBr TAB. 15 mg 1000’s
124 DIAZEPAM TAB. 5 mg 1000’s
125 DIAZEPAM TAB. 2 mg 500’s
126 DIAZEPAM INJ. 10 mg/2ml 2 ml
127 DICLOFENAC SODIUM TAB. 25 mg 100×10’s
128 DICLOFENAC SODIUM INJ. 75 mg/3 ml 3 ml
129 DICLOXACILLIN SODIUM T cap 250 mg 50×10’s
130 DICLOXACILLIN SODIUM SYR. 62.5 mg/5 ml 60 ml
131 DIETHYICARBAMAZINE CITRATE TAB 300 mg 100′ s
132 DIGOXIN TAB. 0.25 mg 100×10’s
133 DIGOXIN INJ. 0.25 mg/ml 2 ml
134 Diltiazem inj 10 mg 1
135 diltiazem SR 120 mg 60
136 DIMENHYDRINATE TAB. 50 mg 1000’s
137 DIMENHYDRINATE INJ. 50 mg/ml 1 ml
138 diosmin+hesperidin tab 450+50 mg 100
139 DIPHENHYDRAMINE CAP 25 mg 100
140 DIPOTASSIUM CLORAZEPATE (TRANXENE) CAP. 5 mg 50X10’S
141 DOMPERIDONE MALEATE TAB. 10 mg 50×10’s
142 DOMPERIDONE MALEATE SUSP. 1 mg/ml 30 ml
143 DOPAMINE HCl INJ. 250 mg/10 ml 10 ml
144 DOXAZOSIN TAB 4 mg 10×10’s
145 DOXYCYCLINE HCl CAP. 100 mg 500’s
146 efavirenz tab 600 mg 30’s
147 ENALAPRIL MALEATE TAB. 5 mg 100×10’s
148 ENALAPRIL MALEATE TAB. 20 mg 100×10’s(foil)
149 ENEMA ( Na Phosphate) ENEMA 10×10 ml
150 ENEMA ( Na Phosphate) ENEMA 133 ml
151 ENOXAPARIN SODIUM INJ
152 Entacapone tab 200 mg 100’s
153 EPHEDRINE HCl INJ 30mg/ml 1 ml
154 EPINEPHRINE HCl(Adrenaline) INJ. 1 mg/ml 1 ml
155 Ergocalciferol (D2) CAP. 2000 IU 1
156 ERGOTAMINE TARTRATE+CAFFEINE TAB. 1+100 mg 25×10’s
157 Ertapenem inj 1 g 1
158 ERYTHROMYCIN ESTOLATE SYR. 125 mg/5 ml 60 ml
159 ESTRADIOL VALERATE+NORGESTREL(Cyclo-progynova) TAB. 2+0.5 MG 21’s
160 ETHAMBUTOL TAB 400 MG 500
161 Etonogestrelยาคุมฝัง imp 68 mg 1
162 FENOFIBRATE CAP. 200 MG 30×10’s
163 FENTANYL INJ 0.05mg/ml 2 ml
164 fentanyl tranderma patch patch 25mcg/hr 5 แผ่น
165 Ferric hydroxide sucrose(5ml) inj 20mg/ml 1
166 FERROUS FUMARATE TAB 200 mg 1,000’s
167 FERROUS FUMARATE Syr.Drop 15 ml
168 FINASTERIDE (PROSCAR) TAB 5 mg 30’s
169 FLUCONAZOLE CAP. 200 mg 50’s
170 FLUOXETINE TAB. 20 mg 50×10’s
171 FLUPENTIXOL INJ 40 mg/ml 1
172 FLUPHENAZINE INJ 25 mg/ml 1 ml
173 FOLIC ACID TAB. 5 mg 1000’s
174 FORMALINE SOL. 450 ml
175 Fosfomycin inj 4 g 1
176 FUROSEMIDE TAB. 40 mg 500’s
177 FUROSEMIDE TAB. 500 mg 100’s
178 FUROSEMIDE INJ. 20 mg/ml 2 ml
179 FUROSEMIDE HIGH DOSE INJ. 10 mg/ml 25 ml
180 GABAPENTIN CAP. 100 mg 100’s
181 GEMFIBROZIL CAP. 600 mg 10×10’s
182 GENTAMYCIN SULFATE INJ. 40 mg/ml 2 ml (amp)
183 GLIPIZIDE TAB. 5 mg 50×10’s(blister)
184 Glycerine of borax SOL 12% 450 ml 1
185 GLYCERYL  GUIACOLATE TAB. 100 mg 1000’s
186 GPO vir Z 250 tab 200/150/250 60’s
187 GUAIFENESIN SYR 100mg/5ml 60 ml
188 HAEMACCEL INJ 500 ml
189 HALOPERIDOL TAB. 5 mg 1000’s
190 HALOPERIDOL TAB. 2 mg 100×10’s
191 HALOPERIDOL Syr. Drop 2 mg/ml 15 ml
192 HALOPERIDOL INJ. 5 mg/ml 1 ml
193 HALOPERIDOL TAB. 0.5 mg 1000’s
194 HALOPERIDOL DECANOATE INJ. 50 mg 1 ml
195 HBIG inj 180 IU 1
196 Heparin inj 5000IU 1
197 HEPATITIS B VACCINE INJ. 1 ml
198 HISTA-OPH สูตร SOL. 0.05+0.04 10 ml
199 Human tetanus immunoglobulin(TIG) inj 250 IU/ml 1
200 HYDRALAZINE INJ. 20 mg  1ml
201 HYDRALAZINE HCl TAB. 25 mg 500’s
202 HYDROCHLOROTHIAZIDE TAB. 25 mg 50X10’S
203 HYDROCORTISONE Na SUCCINATE INJ. 100 mg/2 ml 2 ml
204 HYDROGEN PEROXIDE SOL. 20 Volume 450 ml
205 Hydroxychloroquine TAB 200 mg 100 ‘s
206 Hydroxyprogesterone inj 250mg/20ml 1
207 HYDROXYZINE TAB. 10 mg 1000’s
208 HYDROXYZINE SYR 10 mg/5ml 60 ml
209 HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE TAB. 10 mg 50×10’s
210 HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE LIQ. 5 mg/5 ml 30 ml
211 HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE INJ. 20 mg/ml 1 ml
212 IBUPROFEN TAB. 400 mg 50×10’s
213 IBUPROFEN SUSP. 100 mg/5 ml 60 ml
214 IMIPRAMINE TAB. 25 mg 1000’s
215 imiquimod CR. 0.2%w/w 1×12
216 INSULIN, MIXTARD 30HM INJ. 100IU/ml 10 ml
217 INSULIN,NPH INJ. 100 IU/ml 10 ml
218 INSULIN,REGULAR INJ. 100 IU/ml 10 ml
219 isoniazid tab 100 mg 500’s
220 ISOSORBIDE DINITRATE TAB. 10 mg 50×10’s
221 ISOSORBIDE DINITRATE TAB. 5 mg 50X10’s(Bl)
222 ITRACONAZOLE CAP. 100 mg 25×4’s
223 kaletra(LVP/r) tab 200+50 120
224 KETAMINE HCl ( Calypsol) INJ. 50 mg/ml 5 ml
225 LACTULOSE SYR 100 ml
226 LAMIVUDINE TAB 100 mg 28’s
227 LAMIVUDINE TAB 150 mg 60’s
228 lamivudine syr 10mg/ml 60 ml
229 LEVETIRACETAM TAB 500 mg 60’s
230 levodopa+benzerazide (MADOPAR) TAB. 200/50 mg 100’S
231 levodopa+carbidopa (SINEMET) TAB. 100/25 mg 100’S
232 Levofloxacin inj inj 750mg/150ml 1
233 levonorgestrel tab 750 mcg 2’s
234 Levonorgestrel+ethinyl estradiol(R-den) TAB. 150 mcg+30 mcg 28’s
235 Lidocaine 1% w adenaline inj 20ml 1
236 Lidocaine 10 % SPR 50 ml 1
237 LIDOCAINE HCl INJ. 2 % 50 ml
238 LIDOCAINE HCl JELLY 2 % 30 g
239 LIDOCAINE VISCOUS SOL. 2 % 100 ml
240 LIDOCAINE WITH ADRENALINE INJ. 2 % 50 ml
241 LIDOCAINE WITH ADRENALINE INJ. 1% 20 ml
242 LITHIUM CARBONATE T CAP 300 mg 500’s
243 LOPERAMIDE CAP. 2 mg 1000’s
244 LORATADINE TAB. 10 mg 50×10
245 LORAZEPAM TAB. 0.5 mg 1000’s
246 LOSARTAN TAB 50 mg 20 x15 ‘s
247 LYNESTRENOL TAB 0.5 mg 28’s
248 MAGNESIUM SULFATE INJ. 10 % 10 ml
249 MAGNESIUM SULFATE INJ. 50 % 2 ml
250 Mecobalamine TAB 100 mcg 1000’s
251 MEDROXYPROGESTERONE ACETATE** Inj 50 mg/2ml 3 ml
252 MEFENAMIC ACID CAP. 250 mg 500’s
253 MEFLOQUINE tab 250 mg 100’s
254 Meropenem inj 1 g 1
255 METFORMIN TAB. 500 mg 50×10’s
256 METHIMAZOLE TAB. 5 mg 50×10’s
257 methotrexate TAB 2.5 MG 100’s
258 METHYLDOPA TAB. 250 mg 500’s
259 METHYLERGOMETRINE MALEATE INJ. 0.2 mg/ml 1 ml
260 METOCLOPRAMIDE INJ. 10 mg 2 ml
261 METOCLOPRAMIDE TAB. 10 mg 500’s
262 metoprolol TAB 100 mg 100×10’s
263 METRONIDAZOLE INJ. 0.5%W/V 100 ml
264 METRONIDAZOLE TAB. 200 mg 1000’s
265 mianserin tab 30 mg 500’s
266 midazolam inj 5mg/ml 1 ml
267 MILK  OF  MAGNESIA SUSP. 240 ml
268 misoprostol TAB 200 mg 140’s
269 MORPHINE TAB 10 mg 30’s
270 MORPHINE SULFATE INJ. 10 mg/ml 1 ml
271 MORPHINE SULFATE sol 10mg/5ml 60 ml
272 MULTIVITAMIN (MV) TAB. 1000’s
273 MULTIVITAMIN (MV) SYR. 60 ml
274 NALOXONE HCl INJ. 0.4 mg/ml 1 ml
275 Naproxen tab 250 mg 500
276 NEOSTIGMINE METHYLSULFATE INJ. 2.5mg/ml 1 ml
277 nevirapine SUSP. 50mg/5ml 1
278 nevirapine tab 200 mg
279 Nicardipine inj 2mg/2ml 1
280 NICLOSAMIDE TAB. 500 mg  25X4’s
281 Nifedipine CAP 5 mg 1
282 Nitroglycerin inj 50 mg 1
283 NOREPINEPHRINE INJ 4mg/4ml 4ml
284 NORETHISTERONE(Primolut-N) TAB. 5 mg 10×10’s
285 NORFLOXACIN TAB. 200 mg 500’s
286 NORMAL SALINE (external use) SOL. 0.9 % 1000 ml
287 NORTRIPTYLINE HCl TAB 10 mg 1000’S
288 NORTRIPTYLINE HCl TAB 25 mg 1000’S
289 NSS1/2 sol 500 ml 1
290 NYSTATIN SUSP. 100,000iu/ml 12ml
291 OCETRETIDE ACETATE INJ 0.1 mg 1x1ml
292 OFLOXACIN TAB. 200 mg 10×10’s(foil)
293 OLIVE   OIL SOL. 450 ml
294 OMEPRAZOLE CAP. 20 mg 10×10’s
295 OMEPRAZOLE INJ 40 mg 10 ml
296 ONDANSETRON inl 8mg/4ml 4ml
297 ONPS(Oral Natural Phosphate Sol) sol 90 ml 1
298 ORAL REHYDRATION SALTS PWD. 6.975 g/SAC 100 ซอง
299 Oseltamivir CAP. 30 mg 10’s
300 Oseltamivir CAP. 45 mg 10’s
301 Oseltamivir CAP. 75 mg 250’s
302 OXYTOCIN INJ. 10 IU/ml 1 ml
303 PARACETAMOL TAB. 500 mg 50×10’s
304 PARACETAMOL TAB. 325 mg 1000’s
305 PARACETAMOL DROP 60mg/0.6ml 30 ml
306 PARACETAMOL non alc SYR. 120 mg/5 ml 60 ml
307 Paracetamol suppo sup 250mg 1
308 PENICILLIN  G  SODIUM INJ. 5 MU vial
309 PERPHENAZINE TAB. 8 mg 50×10’s
310 PERPHENAZINE TAB. 4 mg 50×10’s
311 PERPHENAZINE TAB. 2 mg 1000’S
312 PETHIDINE HCl INJ. 50 mg/ml 1 ml
313 PHENOBARBITAL TAB. 60 mg 1000’s
314 PHENYTOIN BASE Prompt Release TAB 50 mg 25×10’s
315 PHENYTOIN SODIUM INJ. 50 mg/ml 5 ml
316 PHENYTOIN SODIUM Extended Release CAP. 100 mg 100’s
317 Piokitazone TAB. 15 mg 30’s
318 Piperacillin + Tazobactam inj 4.5 g 1
319 PIROXICAM CAP. 10 mg 500’s
320 POLY-OPH  (สูตร) SOL. 5 ml
321 POTASSIUM CHLORIDE ELIXIR 500mg/5ml 60 ml
322 POTASSIUM CHLORIDE INJ. 20 mEq 10 ml
323 potassium citrate sol 1000 ml
324 POVIDONE IODINE SOL. 10 % 30 ml
325 POVIDONE IODINE SOL. 10 % 450 ml
326 PRALIDOXIME CHLORIDE ( 2-PAM) INJ. 1 g 1 vials
327 PRAZIQUANTEL TAB. 600 mg 100’s
328 PREDNISOLONE TAB. 5 mg 500’s
329 PRIMAQUINE DIPHOSPHATE TAB. 15 mg 250’s
330 Progesterone cap 200 mg 15’s
331 propofol inj 10mg/ml 1
332 PROPRANOLOL HCL TAB. 10 mg 50×10’s
333 PROPYLTHIOURACIL TAB. 50  mg 1000’S
334 Pyrazinamide TAB 500 mg 500
335 pyridostigmine TAB. 60 mg 12×10’s
336 PYRIMETHAMINE TAB 25 mg 1000’s
337 QUININE SULFATE TAB. 300 mg 1000’s
338 QUININE SULFATE INJ. 300 mg/ml 2 ml
339 RANITIDINE TAB. 150 mg 10×10’s
340 RANITIDINE INJ. 50 mg 2 ml
341 Rifampicin CAP 300 mg 100
342 Rifampicin 450 mg cap 450 mg 100
343 RISPERIDONE TAB 2 MG 60’s
344 RISPERIDONE TAB 1 MG 60’s
345 ROXITHROMYCIN TAB. 150 mg 10×10’s(foil)
346 SALBUTAMOL SULFATE INH. 0.1 mg/dose 200 MD
347 SALBUTAMOL SULFATE SYR. 2 mg/5 ml 60 ml
348 SALBUTAMOL SULFATE SOL. 0.5 % 20 ml
349 SALBUTAMOL SULFATE TAB. 2 mg 1000’s
350 SALICYLIC ACID OINT 3 % 50 g
351 SENOKOT TAB 7.5 mg 10×10’s
352 SERETIDE MDI. 25/125 mcg/dose 200 MD
353 SERTRALINE TAB 50 mg 30’s
354 SEVORANE sol 250
355 SILVER SULFADIAZINE CR. 1 % 25 g
356 SIMETHICONE TAB 80 mg 50×10’s
357 SIMETHICONE DROP 15 ml
358 SIMVASTATIN TAB. 20 mg 10×10’s
359 Sliver nitrate cry 25g 1
360 SODIUM BICARBONATE TAB. 300 mg 1000’s
361 SODIUM BICARBONATE INJ. 7.5 % 50 ml
362 sodium chloride sol 3% 500 ml
363 sodium phosphate (swiff) sol 45 ml
364 SODIUM VALPROATE TAB. 200 mg 100
365 SODIUM VALPROATE DROP 200mg/ml 60 ml
366 SODIUM VALPROATE CHRONO TAB. 500 mg 30’S
367 SPIRONOLACTONE TAB. 25 mg 500’s
368 STERILE   WATER  ( EXTERNAL USE ) SOL 1000 ml 1000 ML
369 STERILE   WATER  FOR  INJ. INJ. 10 ml 50×10 ml
370 STREPTOKINASE inj 1.5 MU vial
371 Streptomycin inj 1 g 1
372 SUCCINYLCHOLINE INJ. 500 mg vial
373 SULFADIAZINE TAB. 500 mg 1000’s
374 SULFASALAZINE TAB 500 mg 100’s
375 SULPROSTONE (NALADOR) INJ. 500 mcg 1 Amp
376 TCA30% sol 30 ml 1
377 TEEVIR(Tenofovir+Efavirenz+Emtricitabine) TAB 300+600+200 30
378 tenofovir tab 300 mg 30’s
379 TERBUTALINE SULFATE INJ. 0.5 mg/ml 1 ml
380 TETANUS ANTITOXIN INJ. 1,500 IU 50
381 TETANUS TOXOID INJ. 10 Lf/0.5 ml 0.5 ml
382 TETRACAINE SOL 0.5% 15 ml 1
383 TETRACYCLINE EYE OINT EYE OINT 1%  3.5 g
384 THEOPHYLLINE (sustained release) TAB. 200 mg 5×20’s
385 THIOPENTONE SODIUM INJ. 1 g 20 ml
386 THIORIDAZINE HCl TAB. 25 mg 10×100’s
387 THIORIDAZINE HCl TAB. 50 mg 1000’s
388 THYROXINE SODIUM ( l-FORM) TAB. 100 mcg 50×10’s
389 Ticlopidine Tab 250 mg 10×10 ‘s
390 toperisone tab 50 mg 100×10’s
391 Topiramate tab 50 mg 50’s
392 TRAMADOL HCl CAP. 50 mg 50×10’s
393 TRAMADOL HCl INJ. 50 mg/ml 2 ml
394 TRANEXAMIC ACID CAP. 250 mg 500’s
395 TRANEXAMIC ACID INJ. 50 mg/ml 10 ml
396 TRAZODONE HCl TAB 50 mg 50×10’s
397 TRIAMCINOLONE CR. 0.1 % 5 g
398 TRIAMCINOLONE CR. 0.02 %  5 g
399 TRIAMCINOLONE ACETONIDE INJ. 10 mg/ml 1  ml
400 TRIAMCINOLONE IN ORAL BASE  GEL 0.1 % 1 g
401 triferdine tab 30′
402 TRIFLUOPERAZINE (STELAZINE) TAB. 5 mg 1000’s
403 TROSPIUM TAB 10 mg 100’s
404 vancomycin inj 1
405 VERAPAMIL TAB 40  mg 250’s
406 VERO RABIES VACCINES INJ. 0.5  ml
407 VERO RABIES VACCINES(ERIG) INJ. 5  ml
408 VIT B 1 TAB 100 mg 1000’s
409 VIT B 6 (pyridoxine ) TAB 100 mg 50×10’s
410 VIT B COMPLEX INJ. 1 ml 1 ml
411 VIT K1 (PHYTOMENADIONE) INJ. 1 mg 0.5 ml
412 VIT K10 (PHYTOMENADIONE) INJ. 10 mg 1 ml
413 Voluven sol 500 ml 1
414 WARFARIN TAB 1 mg 10×10’s
415 WARFARIN TAB 2 mg 10×10’s
416 WARFARIN TAB 3 mg 10×10’s
417 WARFARIN TAB 5 mg 10×10’s
418 zidovudine tab 100 mg 100’s
419 zidovudine syr. 60 ml 1
420 ZINC OXIDE CR. 7.5% 25 g
421 กลีเซอรินพญายอ cream
422 ขมิ้นชันแคปซูล CAP. 6×10’s
423 ชาชงรางจืด powder 10×3 g
424 ชาชงหญ้าดอกขาว powder 10×3 g
425 บำรุงโลหิต CAP. 300 mg 100’s
426 เบญจกูล CAP. 300 mg 80’s
427 ใบฝรั่งแคปซูล CAP. 10 cap
428 ประสะไพล CAP. 400 mg 500’s
429 เพชรสังฆาตแคปซูล CAP. 100’s
430 ฟ้าทะลายโจรแคปซูล CAP. 100’s
431 มะระขี้นกแคปซูล CAP. 100’S
432 ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม ขวด 60 mL 1
433 ยาชงขิง POWDER 15’s
434 ยาชงชุมเห็ดเทศ 3 กรัม/ซอง ยาผง 10 ซอง
435 ยาธรณีสันธะฆาต 500 mg capsule 100’s
436 ยาประสะมะแว้ง TAB. 20×20’s
437 ยาปลูกไฟธาตุ ขวด 100’s
438 ยาหม่องไพล OINT. ขวด
439 ยาหอมนวโกฐ POWDER 100g
440 ยาหอมอินทจักร์ tab 7 g 75’s
441 ลูกประคบสมุนไพร ลูก ลูก
442 โลชั่นกันยุงตะไคร้หอม LOT. 60 ml
443 สหัสธารา CAP. 500 mg 100
444 สูตร SCHERIPROCT-N SUPPO. 10’s
445 ห้าราก CAP. 380 mg 80’s